دلالت‌های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم‌گیری‌های قضات

زهرا ساکیانی؛ مجتبی قاسمی

دوره 29، شماره 22 ، بهمن 1401، ، صفحه 380-349

https://doi.org/10.22067/economlaw.2023.76637.1180

چکیده
  تصمیم‌های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می‌دهند تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اتخاذ می‌شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می‌دهد. مقاله پیش‌رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای ...  بیشتر