نقش قواعد حقوق بین‌الملل در تفسیر مواد موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت

اسماء سالاری؛ ساسان صیرفی

دوره 29، شماره 22 ، بهمن 1401، ، صفحه 319-289

https://doi.org/10.22067/economlaw.2023.78102.1204

چکیده
  اجرا و اِعمال یک قاعده حقوقی مستلزم تفسیر آن است. طبق اسناد سازمان جهانی تجارت، این امر باید بر اساس قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین‌الملل صورت گیرد. از جمله مؤلفه‌های مؤثر در تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان، سایر قواعد حقوق بین‌الملل است مشروط بر آنکه مرتبط و قابل اعمال بر روابط اعضای معاهدة تحت تفسیر باشند. اجزای این مؤلفه با بررسی ...  بیشتر