مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران

محمد حسن بادینلو؛ حبیب اله رمضانی آکردی؛ سید الهام الدین شریفی

دوره 29، شماره 22 ، بهمن 1401، ، صفحه 208-179

https://doi.org/10.22067/economlaw.2023.76649.1181

چکیده
  علیرغم اینکه تصاحب شرکت‌ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش‌بینی شده نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که ...  بیشتر