فهرست داوران نشریه در سه سال اخیر

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ایمیل

 

 

بابایی، ایرج

     دانشگاه علامه طباطبایی

babaei.i@gmail.com

 

 

هاشمی، سید احمد علی

 

دانشگاه پیام نور

hashemie.ahmadali@gmail.com

 

 

زاهدیان، مجتبی

       دانشگاه آزاد مشهد

 

zahedian.mojtaba@yahoo.com

 

 

قلی زاده ،احد

 

دانشگاه اصفهان

 

gholizadeh@ase.ui.ac.ir

 

 
 

بختیاروند، مصطفی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

mhbakhtiarvand@yahoo.com

 

 

آرش پور، علیرضا

 

دانشگاه اصفهان

rezaarashpour@gmail.com

 

جعفرزاده، میرقاسم

 

دانشگاه شهیدبهشتی

 

mirghasem.jafarzadeh@gmail.com

 

 

وحید، هادی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

hadi.vahid@gmail.com

 

 

کاویانی، کوروش

 

دانشگاه علامه طباطبائی

k.kaviani@hotmail.com

 

 

عظیمی، علی

 

دانشگاه تهران

 

azimi530@gmail.com

 

رفیعی علوی، سید احسان

            باقرالعلوم

rafiealavy272@gmail.com

 

 

آذری متین، افشین

دانشگاه آزاد

azarimatin@gmail.com

 

 

حسینی، سید حسین

فردوسی مشهد

shosseini@um.ac.ir

 

 

آقایی طوق، مسلم

کانون وکلای مرکز

 

moslemtog@yahoo.com

 

 

شفیعی، جعفر

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

j.shafiee@gmail.com

 

 

سلیمی، فضه

فردوسی مشهد

 

salimi.fezzeh@gmail.com

 

 

صادقی، محسن

 

دانشگاه تهران

sadeghilaw@ut.ac.ir

 

 

فیضی، مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

feizi@um.ac.ir

 

 

روشن، محمد

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

m-roshan@sbu.ac.ir

 

 

حبیبی مجنده، محمد

 

دانشگاه مفیدقم

mhabibiim@gmail.com

 

 

خدابخشی، عبدا...

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

khodabakhshi1356@yahoo.com

 

 

صادقی نشاط، امیر

دانشگاه تهران

asneshat@ut.ac.ir

 

قنواتی، جلیل

 

پردیس فارابی دانشگاه تهران

ghanavaty@ut.ac.ir

 

 

افشارقوچانی، زهره

 

دانشگاه قم

afshar.2737@gmail.com

 

 

رمضانی آکردی، حبیب اله

 

بین المللی امام خمینی

h.ramezani@soc.ikiu.ac.ir

 

 

رهبر، نوید

 

دانشگاه شهید بهشتی

nrahbars@gmail.com

 

 

علیزاده، عبدالرضا

 

پردیس فارابی دانشگاه تهران

alizadeha@ut.ac.ir

 

 

روحی زاده، علی

 

دانشگاه بجنورد

a.roohizadeh.k@gmail.com

 

 

عابدی، محمد

 

فردوسی مشهد

dr.m.abedi@um.ac.ir

 

 

عسکری، سجاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

s.askari1391@gmail.com

 

 

سیدزاده، سید مهدی

 

فردوسی مشهد.

seyyedzadeh@yahoo.com

 

 

باقری مطلق، نرگس

 

شهید بهشتی

narges_5139@yahoo.com

 

 

نعمت اللهی، اسماعیل

 

دانشگاه قم

esmail_nematollahi@yahoo.com

 

 

موسی زاده، رضا

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

rmousazadeh8@gmail.com

 

 

حبیبی مجنده، محمد

دانشگاه مفیدقم

 

mhabibiim@gmail.com

 

 

ساداتی، سید محمد جواد

 

دانشگاه فردوسی مشهد

javadsadati66@gmail.com

 

 

محمدیان، امید

 

شهید باهنر کرمان

mohammadinia.omid@yahoo.com

 

 

صالحی، حمیدرضا

 

دانشگاه پیام نور

salehi_hamid1202@yahoo.com

 

 

وحدتی شبیری، سیدحسن

دانشگاه قم

vahdati11@gmail.com

 

 

مبین، حجت

 

دانشگاه شیراز

hojjat.mobayen@gmail.com

 

 

قزلباش، اعظم

 

فردوسی مشهد

azam_gh65@yahoo.com

 

دانش ناری حمیدرضا

فردوسی مشهد

hdanesh90@yahoo.com

 

 

اجری ایسک، عاطفه

دانشگاه بیرجند

ajori@birjand.ac.ir

 

 

السان، مصطفی

دانشگاه شهید بهشتی

mostafaelsan@yahoo.com

 

 

رزمی، سیدمحمدجواد

 

دانشگاه فردوسی مشهد

mjrazmi@um.ac.ir

 

 

جواهرکلام، محمد هادی

دانشگاه علامه طباطبائی

dr.javaherkalam@yahoo.com

 

دانش ناری، زهرا

 

دانشگاه تهران

zdanesh@ut.ac.ir

 

 
 

جلالی، محمد

 

دانشگاه شهیدبهشتی

mdjalali@gmail.com

 

صفائی آتشگاه، حامد

دانشگاه علامه طباطبائی

safaei@live.com

 

 

ابراهیمی، شهرام

دانشگاه شیراز

shahram.ebrahimi@gmail.com

 

 

صحرانورد، اسداله

دانشگاه تهران

sahranavard_law20@yahoo.com

 

 

بهره مند، حمید

دانشگاه تهران

bahremand@gmail.com

 

امین حاجی وند

دانشگاه فردوسی

ainhajivandlaw@gmail.com