دکتر محمد حسن حایری - دکتر ستار زر کلام - دکتر حسین صابری - دکتر محمد رضا لطفعلی پور - دکتر حسین میر محمد صادقی - دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی - دکتر محمود هوشمند - دکتر حسین غلامی .


سردبیر


دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی استاد
گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد ،ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

مدیر مسئول


دکتر سیدحسین حسینی دانشیار
گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی‌ حسین نجفی ابرندآبادی استاد
گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران،تهران،ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد
گروه حقوق ،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران،تهران،ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسن حائری استاد
گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی،
دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا لطفعلی پور استاد
گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اداری واقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود هوشمند استاد
گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین صابری استاد
گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی،
دانشکده الهیات و معارف اسلامی،
دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین غلامی دون استاد
گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه علامه طباطبایی تهران،تهران،ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ستار زرکلام دانشیار
گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد تهران،تهران،ایران

حقوق خصوصی

کارشناس نشریه


دکتر زهره اسکندری پور مدیر اجرایی نشریه

علوم اقتصادی