زمینه مطالعاتی

حوزه مجله دانشنامه حقوق اقتصادی ، علوم انسانی را شامل میشود . این مجله مقالات تخصصی در زمینه علوم اقتصادی که به نحوی با قوانین مختلف مانند: حقوق و قوانین مصرف کننده، تولید کننده، تجارت، بازار، کالا، ارز، بانک، و... مرتبط باشد را مورد ارزیابی و پذیرش قرار میدهد .

اهداف:

 اهداف این نشریه شامل موارد زیر است:

1. چاپ و انتشار مقالات تخصصی در زمینه حقوق -اقتصادی  ،معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد بستری برای تبادل نظر بین محققان حقوقی و حقوقدانان کشور.

2. انتشار موضوعات علمی جدید  در زمینه  حقوق اقتصادی و گسترش مرزها ی دانش در این زمینه

.3. توسعه روحیه و انگیزه تحقیق ، کمک به برقراری ارتباط بین مراکز آموزشی ، علمی ، پژوهشی ، محققان و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل "دانش و تجربه" و به دست آوردن دستاوردهای علمی جدید  در یافتن و حل مسائل علمی ،  مربوط به مشکلات حقوقی و قضایی کشور.