زمینه مطالعاتی

حوزه مجله دانشنامه حقوق اقتصادی، علوم انسانی را شامل میشود. این مجله مقالات تخصصی در زمینه علوم اقتصادی که به نحوی با قوانین مختلف مانند: حقوق و قوانین مصرف کننده، تولید کننده، تجارت، بازار، کالا، ارز، بانک و... مرتبط باشد را مورد ارزیابی و پذیرش قرار میدهد .

 

اهداف:

 اهداف این نشریه شامل موارد زیر است:

  • چاپ و انتشار مقالات تخصصی در زمینه حقوق -اقتصادی ،معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد بستری برای تبادل نظر بین محققان حقوقی و حقوقدانان کشور.
  • انتشار موضوعات علمی جدید در زمینه  حقوق اقتصادی و گسترش مرزها ی دانش در این زمینه
  • توسعه روحیه و انگیزه تحقیق ، کمک به برقراری ارتباط بین مراکز آموزشی ، علمی ، پژوهشی ، محققان و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل "دانش و تجربه" و به دست آوردن دستاوردهای علمی جدید در یافتن و حل مسائل علمی، مربوط به مشکلات حقوقی و قضایی کشور.