گواهی رتبه علمی
نشریه حقوق اقتصادی در آخرین ارزیابی وزارت علوم، موفق به کسب رتبه ب شده است. 

مطالعه بیشتر

چگونگی صدور گواهی پذیرش مقاله
نویسنده(گان) گرامی   برای دریافت گواهی پذیرش مقاله، داشتنِ تمام شرایط زیر، الزامی است: 1) چکیدۀ نهایی‌شده و اتمام‌یافتۀ کوتاه انگلیسی(Abstract) 2) چکیدۀ نهایی‌شده و اتمام‌یافتۀ مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) 3) واریز تمام هزینه‌ها 4) بارگذاری فایل کامل مقاله (یکدست سازی، اصلاح نهایی ارجاعات درون متن و منابع) گواهی پذیرش مقاله (که فقط با امضای سردبیر، معتبر است) پس از برآورده‌شدن شرایط بالا، هم در سامانۀ نشریه بارگذاری می‌شود و قابل دسترسی است و هم از طریق ایمیل، برای نویسندۀ مسئول، فرستاده خواهد شد.

مطالعه بیشتر