1. ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانۀ نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسنده(گان)، بارگذاری مقاله طبق شکل درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع.

2. بررسی مقاله توسط مدیر داخلی نشریه و برگشت مقاله به نویسنده جهت برطرف‌ساختنِ کاستی‌ها و انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز (درصورت وجود).

3.  بررسی مشابهت مقاله با دیگرمقاله‌های منتشرشده و کسب اطلاع از میزان همپوشانی مقاله با نوشتارهای دیگر.

4 اعلام نظر سردبیر نشریه در ارتباط با مقاله و درصورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی.

5. ارسال مقاله به 3 داور متخصص در زمینۀ موضوعی مقاله.

6. بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله.

7. در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف) درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده(گان) اطلاع داده می‌شود.

ب) درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسنده(گان) ارسال می‌شود.

ج) اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

8. ارائۀ مجدد مقالۀ تصحیح‌شده ازسوی نویسنده(گان) به همراه فایل پاسخ به پرسش‌ها و نظرات و پیشنهادهای داوران (حداکثر دو هفته).

9. ارسال مقالۀ تصحیح‌شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله.

10. ارائۀ نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.

11. تأیید فرآیند داوری در هیأت تحریریۀ نشریه.

12. در صورت رد مقاله، به نویسنده(گان) اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش، به مرحلۀ بعدی می‌رود.

13. نویسندگانی که مقالات آنها پذیرش می شود باید مبلغ چهارمیلیون ریال جهت هزینه های ویراستاری و چاپ مقاله به حساب اعلام شده در سایت نشریه واریز کنند. محله حقوق اقتصادی برای داوری اولیه مقالات هزینه ای را دریافت نمی کند.

14. مدت انتظار برای چاپ مقاله، بستگی به تعداد مقالات تایید شده در نشریه و همچنین شرایط اعلام شده در آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارد. شایان یادآوری است که شیوه بررسی مقاله، دوسوناشناس (Double-Blind Review) است و در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسنده(گان) از اسامی داوران مطلع خواهد(ند) شد و نه داوران از اسم/ اسامی نویسنده(گان) مقاله آگاهی خواهند یافت. میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 3 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات، بین 4 تا 6 ماه می باشد.