نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین ع

10.22067/economlaw.2023.75946.1163

چکیده

به رغم مطرح شدن «توسعه­ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان­ها برای بهره مندی از توسعه­ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش­ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست­های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی­سازی، مقررات­زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه­گذاری خارجی، تولیدات صادرات­گرا و توسعه­ی رشد محور، تحقق توسعه­ی پایدار را با مانع روبرو ساخته­است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته­ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه­ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

 • Abbasi, Bijan (2015), Human Rights and Fundamental Freedoms, Tehran, dadgostar pub. (in Persian)
 • Barrow, C.J. (1995). Sustainable development: Concept, value and practice. Third World Planning Review 17(4): 369–386.
 • Bello, W., S. Cunningham, and B. Rau (1994), Dark Victory: The United States, Structural Adjustment and Global Poverty. London: Pluto Press.
 • Colclough, C. (1991). “Structuralism versus Neo-Liberalism: An Introduction.” In States or Markets? Neo-liberalism and the Development Policy Debate (C. Colclough and J. Manor, eds.). New York: Oxford University Press.
 • Cooper, P.J. (1995). “Inside-Out Management: Public Administration, Sustainable Development,and Environmental Policy.” InImplementing Sustainable Development (United Nations Department for Development Support and Management Services, ed.). New York: UNDDSMS.
 • Crabbé, P.J. (1997, October). Sustainable Development: Concepts, Measures, Market and Policy Failures at the Open Economy, Industry and Firm Levels. Occasional Paper No. 16. Ontario: Industry Canada.
 • Daly, H.E. (1990). “Sustainable Growth: An Impossibility Theorem.” Development, (3–4): 45–47.
 • Dovers, S. (1989). “Sustainability: Definitions, Clarifications and Contexts.” Development, (2–3): 33–36.
 • Durning, A.B. (1991). “Asking How Much is Enough.” In State of the World, 1991. (Worldwatch Institute). New York: W.W. Norton & Company.
 • Espinal, R. (1992). “Development, Neo-liberalism and Electoral Politics in Latin America.” Development and Change, 23 (4): 27–48.
 • Estes, R.J. (1993). “Toward Sustainable Development: From Theory to Praxis.” Social Development Issues, 15 (3): 1–29.
 • Fitzgerald, R. (1988). When Government Goes Private: Successful Alternatives to Public Services. New York: Universe Books.
 • Foster, J. B. (2009) The Ecological Revolution: Making Peace with the Planet. New York, NY: Monthly Review Press.
 • Halachmi, A. and M. Holzer (1993). “Towards a Competitive Public Administration.” International Review of Administrative Sciences, 59 (1): 29–45.
 • Haque, M.S. (1996b). “Public Service Under Challenge in the Age of Privatization.” Governance: An International Journal of Policy and Administration, 9 (2): 186–216.
 • Harvey, C. (1991). “Recovery from Macro-economic Disaster in Sub-Saharan Africa.” In States or Markets? Neo-liberalism and the Development Policy Debate (C. Colclough and J. Manor, eds.). New York: Oxford University Press.
 • Hempel, L.C. (1996). Environmental Governance: The Global Challenge. Washington, DC: Island Press.
 • Haque, M.S. (2000). Environmental discourse and sustainable development: Linkages and limitations. Ethics & the Environment 5(1): 1–19.
 • Heyes, A.G., and C. Liston-Heyes (1995). Sustainable resource use: The search for meaning. Energy Policy 23(1): 1–3.
 • International Union for the Conservation of Nature (1980). World Conservation Strategy: Living Resources Conservation for Sustainable Development. Gland, Switzerland: IUCN.
 • Jacob, M. (1994). “Toward a Methodological Critique of Sustainable Development.” Journal of Developing Areas, 28 (2): 237–252.
 • Jacobs, M. (1994). The limit to neoclassicism: Towards an Institutional Environmental Economics. In M. Redclift and T. Benton (eds.), Social Theory and the Global Environment. London: Routledge.
 • James, V.U. (1996). “Introduction: Planning for Sustainable Development in the Third World.”In Sustainable Development in Third World Countries (V.U. James, ed.). Westport, CT.: Praeger.
 • King, D.S. (1987). The New Right: Politics, Markets and Citizenship. Chicago, IL.: Dorsey Press.
 • Leftwich, A. (1994). “Governance, the State and the Politics of Development.” Development and Change, 25: 363–386.
 • Lele, S.M. (1991). “Sustainable Development: A Critical Review.” World Development, 19 (6):607–621.
 • Lemonick, M.D. (1997). “Turning Down the Heat.” Time Magazine, 150 (26), 22 December.
 • Moffatt, I., N. Hanley, and M.D. Wilson (2001). Measuring and Modeling Sustainable Development. London: Parthenon.
 • Martin, B. (1993). In the Public Interest: Privatization and Public Sector Reform. London: Zed Books.
 • Omidiو M.(2020). The record of neoliberalism in Iran, Tehran:Golazin.
 • Redclift, M. (1988). Sustainable development and the market: A framework for analysis. Futures December, pp. 635–650.
 • Redclift, M., and Benton T. (1994). Social Theory and the Global Environment. London: Routledge.
 • Reid, D. (1995). Sustainable Development: An Introductory Guide. London: Earthscan.
 • Redclift, M. (1987). Sustainable Development: Exploring the Contradictions. London: Methuen.
 • Reed, D. (1996). Structural Adjustment, the Environment, and Sustainable Development. London:Earthscan.
 • Rezaei, Khalil and Nowrozi, Sosan and Saraf, Reza, 2006, Investigating the damage and effects of the Mobarake steel complex on the environment using geochemical and geoelectrical studies, the 4th Conference of Engineering Geology and Environment of Iran, Tehran
 • Sachs, W. (1992). “Introduction.” In The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. (W. Sachs, ed.). London: Zed Books.
 • Sargent, L.T. (1990). Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis. Pacific Grove, CA:Brooks/Cole Publishing Company.
 • Simonis, U.E. (1990). Beyond Growth: Elements of Sustainable Development. Berlin: Sigma.
 • Smith, B. (1991). “The Changing Role of Government in Comparative Perspective.” In The Changing Role of Government: Management of Social and Economic Activities (B.C. Smith, ed.). London: Commonwealth Secretariat.
 • . Steger, Manfred B and Roy, Ravi K.(2010). Neoliberalism: A Very Short Introduction, Oxford University Press Inc., New York.
 • Stokke, Olav (1991). “Sustainable Development: A Multi-Faceted Challenge.” European Journal of Development Research, 3 (1): 8–31.
 • Taheri, Ali, Musazadeh, Ebrahim (2021) Market-oriented governance and its impact on public services, Quarterly Journal of Administrative Law (in Persian)
 • The Constitution of the Islamic Republic of Iran (in Persian)
 • The Economist (1992). “Fear of Finance.” 19 September, pp. 5–9.
 • Toye, J. (1991). “Is There a New Political Economy of Development?” In States or Markets? Neo-liberalism and the Development Policy Debate (C. Colclough and J. Manor, eds.). New York:Oxford University Press.
 • Ullrich, O. (1992). “Technology.” In The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power (W. Sachs, ed.). London: Zed Books.
 • UNDP (United Nations Development Programme) (1996). Human Development Report, 1996. New York: Oxford University Press.
 • Walton, J. and D. Seddon (1994). Free Markets & Food Riots: The Politics of Global Adjustment. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.
 • WCED (World Commission on Environment and Development) (1987). Our Common Future. Oxford and New York: Oxford University Press.
 • Weaver, J.H. (ed.). (1973). Modern Political Economy. Boston: Allyn and Bacon.

 

CAPTCHA Image