نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

10.22067/economlaw.2023.76649.1181

چکیده

علیرغم اینکه تصاحب شرکت‌ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش‌بینی شده نمی‌شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می‌پذیرد.
در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می‌شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می‌گذارد؟
طبق یافته‌های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می‌گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • Arefi Asghar, The Study Of Financial Performance In Iranian Acquisition Firms, Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), Vol. 13, No. 50, pp. 225–245 2009.
  • Armour, John and Skeel, David A. Jr., “Who Writes the Rules for Hostile Takeovers, and Why? The Peculiar Divergence of US and UK Takeover Regulation”, Faculty Scholarship at Penn Law, 2007.
  • Caves, Richard E., “Mergers, takeovers, and economic efficiency: Foresight vs. hindsight”, International Journal of Industrial Organization, vol. 7, 1989.
  • Cosh, Andy, and Paul Guest, “The Long-Run Performance of Hostile Takeovers: U.K. Evidence”, Working Papers, Centre for Business Research, University of Cambridge, 2001.
  • Dickerson, A.P., Gibson, H.D. and Tsakalotos, E., “The Impact of Acquisitions on Company Performance: Evidence from a Large Panel of UK Firms”, Oxford Economic Papers, Vol. 49, pp. 344-361, 1997.
  • Girvin, Stephen, Sandra Frisby, and Alastair Hudson, Charlesworth’s Company Law, 18th Edition, London: Sweet & Maxwell, 2010.
  • Henry, Darren, “Directors’ Recommendations in Takeovers: An Agency and Governance Analysis”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 32, 2005.
  • Herbert Smith Freehills LLP, “Guide To UK Takeovers”, https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/guide-to-uk-takeovers.pdf, Accessed January 17, 2021.
  • Issaei Tafreshi M, Ramezani Akerdi H, Abbasimanesh H R. Promote the Success of the Company; A Duty for Director (Study in English and Iranian Law), Tarbiat Modares University Press, Journal of Comparative Law Researches (CLR), Vol. 19, No. 4, pp. 123–148, 2016.
  • Jafarpour, Hassan, A Comparative Study of the Merger of Companies in British Law and the Iranian Business Law Bill 2005, Thesis for a master's degree, Allameh Tabataba'i University, 2008.
  • Kershaw, David, Principles of Takeover Regulation, Oxford University Press, 2016.
  • Mohammadi Nik, Mohammad, Merger in Iran Law and England Law, Tehran: Mizan Legal Foundation, 2017.
  • Morck, Randall, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, “Do Managerial Objectives Drive Bad Acquisitions?”, Journal of Finance, Vol. 45, 1990.
  • Okanigbuan Jnr, Francis, Corporate Takeover Law and Management Discipline, Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.
  • Seretakis, Alexandros L., “Hostile Takeovers and Defensive Mechanisms in the United Kingdom and the United States: A Case Against the United States Regime”, The Ohio State Entrepreneurial Business Law Journal, Vol. 8, No. 2, 2013.
  • Skini R, Sharifi Ale-Hashem S E. Analysis of Directors Powers of Share Limited Company with Respect to Foundations of Relation between Directors and Company in Iran and English Legal Systems, Tarbiat Modares University Press, Journal of Comparative Law Researches (CLR), Vol. 4, No. 4, 2001.
  • Slaughter and May, “A Guide to Takeovers in the United Kingdom”, https://my.slaughterandmay.com/insights/client-publications/a-guide-to-takeovers-in-the-united-kingdom.pdf, Accessed April 19, 2021.
  • Tachmatzidi, Isidora, “Takeover Defences in the United Kingdom”International Journal of Economics and Business Administration, Vol. 6, 2018.
  • Yousefzadeh, Samad, Investment Law: Acquisition (A Study in Iran and UK Legals Systems with Economics Analysis Approach), Tehran: Ganje Danesh, 2019.

   

   

   

   

CAPTCHA Image