نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم دانشگاه آزاد تهران مرکز. سرپرست مجتمع قضایی اوین تهران

10.22067/economlaw.2024.85825.1337

چکیده

موفقیت در بازگشت زندانیان به جامعه به عوامل گوناگونی وابسته است که تحقیقات اخیر در این زمینه به آن پرداخته‌اند. یکی از جوانب که تاکنون توسط جرم‌شناسان نادیده گرفته شده است، سواد مالی و ارتباط آن با نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان می‌باشد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که سواد مالی به عنوان یکی از مفاهیم مهم اقتصادی، معکوساً با نرخ تکرار جرم در ارتباط است. افراد با سواد مالی بهتر، قادر به مدیریت مناسب ثروت و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند که این ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرم، به‌ویژه جرایم مرتبط با نیازهای اقتصادی، گردد. از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات فرعی و اصلی استفاده شده است.تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بر روی نمونه جامعه انجام شده و تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار SPSS24 اجرا گردیده است.یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای مورد بررسی، از جمله سطح تحصیلات، سن و تاهل با سواد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین سواد مالی و نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان از نوع معکوس است.این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که مجرمین کلاهبردار نسبت به سارقین، سطح سواد بالاتری دارند. به نظر می‌رسد که آموزش سواد مالی و اقتصادی در کنار آموزش مهارت‌های شغلی، بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های آزادسازی مؤثر است. این آموزش به زندانیان مهارت‌های لازم برای مدیریت امور مالی محدود را ارائه می‌دهد و مانع قرارگرفتن آن‌ها در مسیر شکست بلافاصله پس از آزادی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

]1 [Abousaeidi, M., Moayyedin, M., Heirani, F. (2021). Evaluating the Financial Literacy of Managers in Private Sector Companies. Financial Accounting Knowledge, 8(2), 195-219. (In Persian)
]2 [Aliyvardi Nia, Akbar, & Hassani, Mohammad Reza. (2014). Reintegrative Shaming as an Example of Cultural Strategy in Crime Control. Journal of Social and Cultural Strategy, 3(6), 7-38. (In Persian)
​]3 [Bernheim, D. (1995). Do households appreciate their financial vulnerabilities? An analysis of actions, perceptions, and public policy. Tax Policy and Economic Growth, 3, 11–13. )In English)
]4 [Bjerk, D. (2010). Thieves, thugs, and neighborhood poverty. Journal of Urban Economics, 68)3(, 231-246 Available on: https://doi.org/10.1016/j.jue.2010.06.002. )In English)
]5 [Diyanti Dilami, Z., Haniehzadeh, M. (2015). Investigating the Level of Financial Literacy in Tehran Families and Its Associated Factors. Journal of Financial Knowledge Securities Analysis, 8(23), 115-139. )In presion)
]6 [ Drotárová, J., Misiuk, A., & Gedeonová, Z. (2021). Improving financial literacy of a selected group in favour of eliminating crime. VUZF Review, 6(3), 20–29. )In English)
]7 [Emadzadeh, Mustafa. (2016). Human capital theory. Geographical Research, (18), 75-90. (In Persian)
]8 [FINRA Investor Education Foundation. (2013). Financial capability in the United States: Report of findings from the 2012 national financial capability study. Washington, DC: Author. )In English)
]9 [ Fox, J., Bartholomae, S., & Lee, J. (2005). Building the case for financial education. Journal of Consumer Affairs, 39(1), 195–214. )In English)
]10 [Galchus, K. (2014). The case for financial literacy training in correctional Institutions. International Research Journal of Applied Finance, 6, 781-788. Retrieved from https://irjaf.com/View_Articles.html. )In English)
]11 [Geyikci, Burak &  UZUNER, Ahmet &   GEYİKÇİ, Seniye(2021). Determination of the Financial Literacy Characteristics of Prisoners: The Case of Turkey, a Developing Country, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi. Journal of Penal Law and Criminology 2021, 9(1), 135-158. )In English)
]12 [Gillies, D. (2015). Human capital theory in education. In Encyclopedia of educational philosophy and theory, 24, 1-5. Singapore: Springer Publishing.
]13 [Glidden, M. D., & Brown, T. C. (2017). Separated by bars or dollar signs? A comparative examination of the financial literacy of those incarcerated and the general population. American Journal of Criminal Justice, 42(3), 533–553. )In English)
]14 [Halilovica, S. Zaimovicb, A. Berilob, A.A.Zaimovic, T. (2019), Financial Literacy Assessment in Bosnia and Herzegovina, 3rd World Conference on Technology. Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE) Procedia Computer Science, 158, 836–843. )In English)
]15 [Hai, R., & Heckman, J. J. (2017). Inequality in human capital and endogenous credit constraints. Review of Economic Dynamics, 25, 4–36.)In English)
]16 [Holzer, H. J., Raphael, S., & Stoll, M. A. (2001). Perceived criminality, criminal background checks, and the racial hiring practices of employers. The Journal of Law and Economics, 49(2), 451–480. doi:10.1086/501089. )In English)
]17 [Jin, Justin &  Liu, Suyi & Nainar, Khalid.(2022). Financial Literacy and Crime Incidence. Corporate Ownership & Control, 19(4), 72-79. )In English)
]18 [Langan, P. A., & Levin, D. J. (2002). Recidivism of prisoners released in 1994. Federal Sentencing Reporter, 15(1), 58–65. )In English)
]19 [Karger, H. J. (2004). Scamming the poor: The modern fringe economy. The Social Policy Journal, 3(1), 39– 54.)In English)
]20 [Kafashi, Majid; Islamic, Enayat. (2008). Investigating factors affecting recidivism and return to prison in North Khorasan province. Social Research Quarterly, 2(4), 57-69. )In presion)
]21 [Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2008). Planning and financial literacy: How do women fare? American Economic Review, 98(2), 413–417.)In English)
]22 [Lusardir, A. (2008). Financial literacy: An essential tool for informed consumer choice?. Paolo Baffi Centre Research Paper, 35, 1-30. )In English)
]23 [Marc D. Glidden, Timothy C. Brown, Molly Smith & Mary H. Hughes. (2018), Prisoners with Purses: The Financial Literacy and Habits of Incarcerated Women, Corrections 5(1), 1-24.)In English)
]24 [Martin, L. L. (2011). Debt to society: Asset poverty and prisoner reentry. Review of Black Political Economy, 38(2), 131–143.)In English)
]25[ Marbley, A. F., & Ferguson, R. (2005). Responding to prisoner reentry, recidivism, and incarceration of inmates of color: A call to the communities. Journal of Black Studies, 35(5), 633–649.)In English)
]26 [Mehdipour, Mohammad; Kendari, Amir; Saifi Qara Yataq, Daud. (2021). Factors affecting recidivism and return to prison among prisoners of Sistan and Baluchistan. Intelligence and Criminal Research Quarterly, 16(4), 59-86.) In presion)
]27 [Mielitz, K. S., MacDonald, M., & Lurtz, M. (2018). Financial Literacy Education in a Work Release Program for and Incarcerated Sample. Journal of Financial Counselling and Planning, 29(2), 316-327.)In English)
]28 [Mirjalili, Hossein. (2017). Analysis of the level of financial literacy of prisoners and its impact on their entrepreneurial intentions after release (case study of the General Directorate of Prisons in Yazd Province), senior thesis of the Department of Management, Faculty of Humanities, University of Science and Art.) In presion)
]29 [Mozni, Elham; Dai Karimzadeh, Saeed; Ebrahimzadeh, Reza. (2014). Investigating the level of financial literacy (a case study of master's degree students in financial fields in the universities of Isfahan city). International conference on management and economics in the 21st century.) In presion)
]30 [Naam, Mokhtar. (2017). Conflict between the Right to Contractual Freedom and the Right to Consume. Private Law Studies Quarterly, 47(3), 551-570. ) In presion)
]31 [OECD. (2005). Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. Paris: OECD. )In English)
]32 [Petersilia, J. (2001). Prisoner reentry: Public safety and reintegration challenges. The Prison Journal, 81(3), 360–375.)In English)
]33[ Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. Journal of Consumer Affairs, 44(2), 276–295. )In English)
]34 [Roshandel, Arman; Amiri, Hadi; Taghiani, Mehdi. (2017). Financial literacy and the necessity of measuring it in the new educational system; A case study of Shahreza city. New Educational Approaches, 13(1), 67-86(In Persian)
]35 [Salehi Kordabadi, Sajjad; Zaddosti, Farzaneh; Zaddosti, Parvaneh. (2021). Evaluation and measurement of financial literacy of Gilan governorate employees. Governance and Development, 2(2), 125-146.) In presion)
]36 [Sampson, R. J., & Loeffler, C. (2010). Punishment’s place: The local concentration of mass incarceration. Daedalus, 139(3), 20–31. )In English)
]37 [Seiter, R. P. (2002). Prisoner reentry and the role of parole officers. Federal Probation, 66(3), 50–54. )In English)
]38 [Smith, J. (2023). Understanding Financial Literacy: Components and Importance. Journal of Financial Education, 45(2), 123-145.)In English)
]39 [Shobe, M. A., Christy, K., Hamilton, L., Murphy-Erby, Y., Denny, G. S., & Givens, A. (2013). Examining relationships between financial capital and personal well-being. Journal of Poverty, 17(1), 47–62. )In English)
]40 [Yaghoubi, Ali; Aghayi, John Ahmad & Kardoust, Mezhgan(2014). Cognitive Approaches to White-Collar Crimes. Criminal Law Research Quarterly, 5(2), 191-219. )In presion)
]43 [https://www.ecc.news/fa/news/222624/nrkh-swad-maly-kshwr-chnd-drsd-ast
] 44 [https://www.farsnews.ir/news/14020904000485/
 
CAPTCHA Image