نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد اقتصاد، بخش اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22067/economlaw.2024.83165.1288

چکیده

در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک‌چین و خصیصه‌های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین‌مالی به روش‌های نوینی همچون عرضه-اولیه‌بهامُهر برای کسب‌وکارها به‌ویژه بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط جهت جذب سرمایه‌های قابل‌توجه از سراسر دنیا محقق‌گردیده‌است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به‌علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای حاکمیتی شفاف نیست، اما این بازار به سبب جذابیت بالای خود همواره توانسته بر تعداد علاقه‌مندان خود در هر دو جنبه‌ی سرمایه‌گذاری و تأمین‌مالی بیفزاید.
پژوهش اخیر باهدف تبیین ابعاد روش عرضه‌اولیه‌بهامُهر به‌عنوان روش تأمین‌مالی نوین در بستر بلاک‌چین، لزوم آن به‌عنوان راه‌ تأمین‌مالی منطبق بر خصیصه‌های بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط به‌عنوان موتورهای رشد و توسعه کشور درکنار بررسی ابعاد آن در قوانین جاری کشور صورت پذیرفته است.
رکن انتاجی پژوهش اخیر را می‌توان چنین دانست، تأمین‌مالی بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط از طریق روش عرضه‌اولیه‌بهامُهر و یا سرمایه-گذاری علاقه‌مندان در این حوزه مغایرتی با نص صریح قوانین بالادستی موضوعه نداشته و در نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت اجرا دارد؛ جهت مشروعیت بخشیدن به آن نیازمند شناسایی توسط نهادهای قانون‌گذار و نظارتی است. به رسمیت شناختن توکن‌های قابل‌انتشار بنگاه‌های کوچک و متوسط با پشتوانه‌ی دارایی‌ها و محصول نهایی شرکت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس‌و‌اوراق-بهادار امکان بهره‌مندی کسب‌وکارهای داخلی ازاین‌روش نوین را محقق می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • Allen, Jason, Rauchs, Michel, Apolline, Blandin, and keith, Bear, (2020), " Legal and Regulatory Considerations for Digital Asset", Cambridge Centre for Alternative Finance, 1-32.
  • Baharifar, Hamed, Shahrabi, Mohsen, Jalal, Mohammad (2016), the model of financing small and medium enterprises 6. Collective financing: concepts, models and legislative considerations, Research Center Parliament. [In Persian].
  • Beck, Thorsten, Demirguc-Kunt, Asli (2006), "Small and medium-size enterprises: Accessfinance as a growth", Elsevier, Journal of Banking & Finance Volume 30, Issue 11, Pages 2931-2943.
  • Biasi, J., & Chakravorti, S. (2019). "The Future of Cryptotokens. Disruptive Innovation in Business and Finance in the Digital World", 20, 167-187. doi: https://doi.org/10.1108/S1569-376720190000020018.
  • Cavicchioli, Marco (2019). “Money laundering: the dollar beats bitcoin 800 to 1", https://en.cryptonomist.ch/2019/07/17/money-laundering-dollar-bitcoin/.
  • Central Bank, "The requirements and conditions of activity in the field of cryptocurrencies", 2017. [In Persian].
  • Central Bank, Notice of Central Bank regarding cryptocurrencies, laws and regulations of the Islamic Republic of Iran, 2018. [In Persian].
  • Chapin, Androji (2018), "The Art of Initial Coin Offering", translated by Hamed Heydari, Tehran. Payment Way Publications, Ghoghnos. [In Persian].
  • Civil Law approved in 1307. [In Persian].
  • Charehkhah, Chia, Fartusi, Mohammad Reza and Melayri, Mohsen (2014), "Investment in start-up businesses with a view on the state of the country and the region", Office of Studies and Planning, Strategic Studies Group. [In Persian].
  • Collomb, A., P. de Filippi, and S. O. K. Klara (2019)."Blockchain Technology and Financial Regulation: A Risk-Based Approach to the Regulation of ICOs". European Journal of Risk Regulation 10 (2), 263–314.
  • Delivorias, A.(2021)," Understanding initial coin offerings A new means of raising funds based on blockchain ", European Parliamentary Research Service(EPRS), PE 696.167 – July 2021.
  • Direct Taxes Law approved in 2014. [In Persian].
  • Ditiji Group in collaboration with Ghoghnos Foundation and University of Tehran, (2018), "Tokenization Report: The key to economic transformation in the digital age", TokenizationReport.pdf (shamizanjani.ir). [In Persian].
  • FaraBource Organization of Iran, (2018), "Application of token and blockchain technology in the capital market". [In Persian].
  • Farati, Maryam, Shamlou, Baqer, Goldouzian, Iraj (2019), "Methods to deal with money laundering through Bitcoin", Journal of Free Law Research, 13th Volume, Number 50: 55-74, Winter 2019. [In Persian].
  • Fisch, C. (2019). "Initial coin offerings (ICOs) to finance new ventures". Journal of Business Venturing, 34(1), 1–22. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.09.007.
  • Guidelines for Crowdfunding, approved in 2017. [In Persian].
  • Howell, S., Niessner, M., & Yermack, D. (2018). "Initial Coin Offerings: Financing Growth with Cryptocurrency Token Sales". NBER working paper series, 1-64. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3206449.
  • Kaal, Wulf A. (2018)," Initial Coin Offerings: The Top 25 Jurisdictions and Their Comparative Regulatory Responses", CodeX Stanford Journal of Blockchain Law & Policy, Legal Studies Research Paper No. 18-07.
  • Khorrami, Yaser (2018), "The status and validity of the blockchain smart contract from the perspective of Iranian contract law", International Conference on Knowledge Management, Blockchain and Economy 20-11. [In Persian].
  • Kranz, J., Nagel, E., & Yoo, Y. (2019),"Blockchain Token Sale: Economic and Technological Foundations", Business and Information Systems Engineering, 61, 745-753. doi:https://doi.org/10.1007/s12599-019-00598-z.
  • Law amending the Anti-Money Laundering Law approved in 1397 and the executive regulations of the additional Article 14 of the Anti-Money Laundering Law approved in 1398. [In Persian].
  • Madadi, Mehdi, Qomashi, Saeed (2019), "Research on Money Laundering through Encrypted Currencies", University of Tehran, Criminal Law and Criminology Studies, Volume 51, Number 2: 521-503, Autumn and Winter 2019. [In Persian].
  • Madadi, Mehdi, Qaemi-Kharg, Mohsen, Shafii, Qassem (2019), "Legal jurisprudence inquiry on the legalization of "encrypted currencies", "Majlis and Strategy Quarterly, 28th year, number 155, spring. 2019. [In Persian].
  • Momtaz, P. P. (2020). "Initial Coin Offerings, Asymmetric Information, and Loyal CEOs. Small Business Economics". doi: https://doi.org/10.1007/s11187-020-00335-x.
  • Mostafazadeh, Armin, (2014), the model of financing small and medium enterprises 1. An analysis of the concept and importance of financing small and medium enterprises, Majlis Research Center, serial number 14380.
  • Mir Mohammad Sadeghi, Hossein (1377), International Criminal Law, Tehran, Mizan Publishing. [In Persian].
  • Nestarcova, D. (2018)."A critical appraisal of Initial Coin Offerings: Lifting the “Digital Token’s Veil”". Brill Research Perspectives in International Banking and Securities Law 3 (2-3), 1–171.
  • OECD (2019)," Initial Coin Offerings (ICOs) for SME Financing", oecd.org/finance/initial-coin-offerings-for-sme-financing.htm.
  • Rajabi, Abolqasem (2017), "Virtual Currency: Legislation in Different Countries and Proposals for Iran", Tehran: Research Center of the Islamic Council. [In Persian].
  • Roshan, Mohammad, Mozafari, Mostafi, Mirzaei, Haniyeh (2017), "Examination of the jurisprudential status of Bitcoin", Legal Research Quarterly, No. 87. [In Persian].
  • Rrustemi, J., & Tuchschmid, N. S. (2020). "Fundraising Campaigns in a Digital Economy: Lessons from a Swiss Synthetic Diamond Venture's Initial Coin Offering (ICO)". Technology Innovation Management Review, 10(6).
  • Salehi, Zohra, Barzlani, Mohammad Vaez, Taghiani Dolatabadi, Mehdi (2019), "Securitization in Islamic Banking", Scientific Quarterly of Islamic Economics and Banking 31: 117-46.[In Persian].
  • Securities market law of the Islamic Republic of Iran approved in 2014. [In Persian].
  • Thewissen;Arslan-Ayaydin;Torsin&Shrestha,(2020)"Institutions, Regulations and Initial Coin Offerings: An International Perspective".International Review of Economics & Finance, Forthcoming.
  • Zetzsche, D., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Föhr, L. (2017)." The ICO Gold Rush: It’s a scam, it’s a bubble, it’s a super challenge for regulators". Luxembourg: Faculty of Law and Finance.

   

   

CAPTCHA Image