نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده حقوق و علوم انسانی، بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم انسانی، بوشهر، ایران

10.22067/economlaw.2024.83522.1291

چکیده

هزینه جرم، نشان‌دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی‌که هزینه‌های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده‌ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال‌برانگیز می‌نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با جوهره‌ای غیراقتصادی است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون، سیاست جنایی و راهکارهای کاهش هزینه جرم پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وضع قوانین و مقررات سنجیده و آزموده می‌تواند سبب دشوار نمودن سوءاستفاده از فرایند کیفری و جلوگیری از اتلاف منافع اقتصادی و متعاقب آن کاهش هزینه‌های جرم، شد؛ و در یک سیاست جنایی کارآمد و مثمرثمر ابزارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن هزینه‌های جرم می‌تواند متوجه ساختار مراجع رسیدگی و به‌کارگیری نیروی کار، بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد باشد که می‌تواند در قالب به‌کارگیری تجربیات و نظریات اقتصاددانان و جرم شناسان، با رویکردی علمی به ابزارهای تفرید قضایی حاصل آید و یا در قالب به‌کارگیری روش‌های پیشگیری از جرم اقدام شود؛ سیاست جنایی انگلستان در مقایسه با ایران، با کاربست نهادها و از طٌرق مختلف در راستای پیشگیری از ارتکاب یا تکرار جرم در جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌های کیفری و تراکم جمعیت کیفری با استفاده از تأمین حداقل هزینه‌های عدالت کیفری توانسته به نتایج مثمرثمر و قابل قبولی دست یابد و هزینه‌های مزبور را کاهش دهد که همین امر سبب رشد و تعالی دستگاه عدالت کیفری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 •  

   

  • Ardabili, Mohammad Ali. (2013). General criminal law, third volume, Tehran: Mizan publication. (In Persian).
  • Ashuri, Mohammad. (2019). Code of criminal procedure, second volume, 13th edition (Tehran), organization for studying and compiling humanities books of universities. (In Persian).
  • Ashuri, Mohammad. (2018). Code of criminal procedure, second volume, 13th edition (Tehran), organization for studying and compiling humanities books of universities. (In Persian).
  • Bentham, Jeremy.(1995). The utilitarian theory of punishment, from: crime and punishment, By: Gorr, Michael j, Harwood, Sterling, printed in U.S.A, Jones and Bartlett publishers
  • Czabanski,j.(2008).Estimates of cost of crime:History,Methodologies,and implications.berlin Hidelberg,springer
  • Campbell Black Henry. (1990). black’s law Dictionary, west publishing co, sixth Edition
  • Farhadi, Hashem & Shams, Ahmad. (2022). The role of restorative justice and the dispute resolution council in reducing the financial costs of litigation, Financial Economics Quarterly, Volume 1. (In Persian).
  • Final warninig Scheme. (2002).Annex A.Legislative Provisions
  • Frank P, Williams, Freelin D, McShane. (2012). Theories of criminology, translator: Dr. Hamidreza Malek Mohammadi, Tehran: Mezan Publishing House
  • Goldost Joybari, Rajab. (2014). Criminal Procedure Code, Tehran: Jangal Publications

  [11] Garer,Brian.(2017). Blacks Law Dictionary, 4th Edition,Tehran:Jungle Publications

  • Hannibal, martin And Mount ford. (2008). Lisa LPC Handbook on Criminal Litigation, oxford,first published,
  • hylton, keith n. (2017), economic analysis of criminal procedure in the oxford handbook of law and economics
  • Kashkulian, Ismail & Heydari, Massoud (2021), Étude comparative de l'évaluation du coût de la criminalité en droit pénal et dans la jurisprudence chiite, Nouvelles approches en études islamiques, n° 7. (In Persian).
  • Khaleghi, Ali. (2015). Criminal Procedure Code, Volume 1, 33rd Edition (Tehran), Shahr Danesh Legal Studies and Research Institute . (In Persian).
  • Lewisch, Peter. (2000), “Criminal Procedure", in: Encyclopedia of Law and Economics; The Economics of Crime and Litigation, volume 5, edited by: Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, Edward Elgar Publishing
  • Mercuro, Nicholas and Medema, Steven G. (2006). Economics and the Law; From Posner to Post Modernism and Beyond, 2nd Edition, Princeton University Press, Princeton and Oxford
  • Michael,Jasch. (2008).police and prosecutions: vanishing Differences Between practices in England and Germany, Public Law, The Law Faculty Of The university Frankfurt (main), Institute of criminal justice
  • Mossadegh, Mohammad. (2013). Criminal Procedure Law, Tehran: Jangal Publications. (In Persian).
  • Mehra, Nasreen. (2012). Encyclopaedia of English Criminal Law, Tehran: Mizan Publishing House. (In Persian).
  • Miri, Reza. (2010). Criminal Prosecutor's Office, Tehran: Majd Publications (In Persian).
  • Nouri Zeinel, Elmira. (2020). Costs of crime, first edition, Tehran: Mizan Publications (In Persian).
  • Nouri Zeinel, Elmira. (2022). Economic analysis of criminal procedure, first edition, Tehran: Mezan Publishing (In Persian).
  • Posner, Richard A. (1985).An Economic Theory of the Criminal Law,Columbia Law Review, vol.85, no.
  • Roshan Ghanbari, Ataullah. (2010). "Looking at the transaction of accusation in American law" Legal Monthly of the Rossa et al. Center, No. 110. (In Persian).
  • Robinson, Anne. (2001).Foundations For offender Management: Theory, Law And policy for contemporary practice, The policy press, First published6
  • Shekarchizadeh, Mohsen. (2015). Criminal Procedure Code, first edition, Tehran: Majd Publications. (In Persian).
  • Sheydaiyan,Mehdi&nosrati,yazdan.(2018) .Identification and challenges of criminal prosecution with a look at English law, Volume 23, Number 82. (In Persian).
  • Slapper, Gray and Kelly, David. (2010). The English Legal system, London, Rout ledge Cavendish Publishing, 11th Edition
  • Schmalleger, Frank. (2010). criminal Justice Today: an introductory Text for the 21st Century, (What’s New in Criminal Justice), 15th Edition.
  • Tavali, Mehdi, Shidaiyan, Mehdi,Mirkhalili, Seyed Mahmoud, Darabi, Shahrdad. (2022). Alternatives to criminal prosecution (a comparative study in Iranian and English law), Journal of Islamic Jurisprudence and Law Studies. (In Persian).
  • Vaziri, Shahrbanu. (2013).the passage of time, a review of developments in the international community and the domestic laws of countries, Tehran, Ardhali Publications. (In Persian).
  • Yazdian Jafari, Jafari. (2009), Une réflexion sur le système coûts-avantages en droit pénal, Jurisprudence and Law Journal, cinquième année. (In Persian).

   

CAPTCHA Image