دکتر محمد حسن حایری - دکتر ستار زر کلام - دکتر حسین صابری - دکتر محمد رضا لطفعلی پور - دکتر حسین میر محمد صادقی - دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی - دکتر محمود هوشمند - دکتر حسین غلامی .


سردبیر


دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

  • javan-jum.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر سیدحسین حسینی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی د دانشگاه فردوسی مشهد

  • shosseinium.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر حمیدرضا دانش ناری استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

حقوق کیفری و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین غلامی دون استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ستار زرکلام دانشیارگروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین صابری استاد گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسن حائری استاد گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا لطفعلی پور استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود هوشمند استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی‌ حسین نجفی ابرندآبادی استاد گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناس نشریه


دکتر زهره اسکندری پور دکترای اقتصاد

  • eskandaripoorum.ac.ir
  • 05138806365