نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22067/economlaw.2024.84933.1321

چکیده

مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت‌های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی‌های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن‌ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت‌ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن‌ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی‌تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت‌ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین‌سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش‌ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه‌های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک‌محور، چالش‌هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم‌گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به‌کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت‌هایی مبتنی بر فناوری‌های نوین، به‌گونه‌ای که زمینه‌ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

 • Ai, L., Broome, J., & Yan, H. (2010). Carrying out a risk-based approach to AML in China: partial or full implementation?Journal of Money Laundering Control, 13(4), 394-404.
 • Buno (Okenyebuno) Emmanuel Nduka & Giwa Sechap, (2021). "Refocusing designated non-financial businesses and professions on the path of anti-money laundering and combating the financing of terrorism compliance," Journal of Money Laundering Control, Emerald Group Publishing Limited, vol. 24(4), pp. 693-711.
 • Bussmann, K.-D. and M. Vockrodt (2016), “Geldwäsche-Compliance im Nicht-Finanzsektor: Ergebnisse aus einer Dunkelfeldstudie”, in Compliance-Berater 5, pg.138-143; referenced in the EU Supranational Risk Assessment (2019).
 • Desai, Susan . (2012) “Implementation of anti-money laundering standards in Asia”. Retrieved from Country Analysis Unit, Asia Focus, Federal Reserve Bank of San Francisco, p.3
 • Fahmi Bin Adilah & Mohd Zamre Mohd Zahir & Hasani Mohd. Ali & Muhamad Sayuti Hassan, 2022. "A study of Malaysian anti-money laundering law and the impact on public and private sector," Journal of Money Laundering Control, Emerald Group Publishing Limited, vol. 26(4), pages 831-844.
 • FATF, (2007). Money Laundering and Terrorist Financing Through Real Estate Sector, pp. 1-41
 • FATF (2012-2022), “International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation”, Paris, France, www.fatf-gafi.org/recommendations.html
 • FATF, (2019). “Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals”, Paris, fatfgafi.org /publications/documents/Guidance-RBA-legal-professionals.html
 • FATF, (2019). “Guidance for a Risk-based Approach to Virtual Assets and Virtual Assets Service Providers”, Paris: www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets-html
 • FATF, (2019). “Risk-based Approach for the Accounting Profession”, Paris, fatf-gafi.org /publications/documents/ rba-accounting-profession.html
 • FATF, (March 2021). “Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Illegal Organisations Guidelines for Designated Non-Financial Businesses and Professions”
 • FATF Annual Report, 2020-2021, Published Mutual Evaluation And Follow-Up Reports, 1-81
 • FATF (2022), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures –Germany, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris, p.26. http://www.fatfgafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-germany-2022.html
 • Federal Ministry of Finance (2019), First National AML/CFT Risk Assessment 2018/2019, pg.26
 • Ginting, J., & Chairunissa, A.T. (2021). Adopting the Financial Action Task Force (FATF) recommendations in realizing beneficial owner’s transparency in limited companies to prevent money laundering criminal acts in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(S4), 1-15
 • Houben, r, Snyers, A. (2020). “Crypto-assets- Key developments, regulatory concerns and responses, Study for the Committee on Economic and Money affairs”, Policy Department for Economic, scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, p.104
 • Karin Svedberg Helgesson, Ulrika Mörth, (2018). Client privilege, compliance and the rule of law: Swedish lawyers and money laundering prevention, Crime Law Soc Change 69:227–248
 • Kethineni, Sesha; Cao, Ying, Dodge, Cassandra. (2018). “Use of Bitcoin in Darknet Markets: Examining Facilitative Factors on Bitcoin-Related Crimes”, American Journal of Criminal Justice, pp.141-157
 • Khalili Paji, Aref. (2022), Virtual Currencies Globalization of Crime and Criminal Policy, mizan publication, Tehran, First edition
 • De Koker, Louis 2009, Identifying and managing low money laundering risk : perspectives on FATF's risk-based guidance, Journal of financial crime, vol. 16, no. 4, pp. 334-352..
 • Khalili Paji, Aref & Niazpour, Amirhassan. (2022). Requirements for the Inclusion of Anti Money Laundering Law on Virtual Assests in Light of the Recommendations of the Financial Action Task Force, Encyclopedia of Economic Law Journal, Number 20, pp.175-195
 • Malakouti Khah, Z.and Khalili Paji, A.(2023), "The legal-criminal aspects of Iran’s anti-money laundering law in light of the FATF recommendations", Journal of Money Laundering Control, Vol pp.1-11
 • Omar, N. and Johari, Z.A. (2015), “An international analysis of FATF recommendations and compliance by DNFBPs”, 7th International Conference on Financial Criminology, 13-14 April, 2015,Wadham College, Oxford United Kingdom, Procedia Economics and Finance, Vol. 28 No. 2015,pp. 14-23.
 • Parhizkary, Somaye. (2023), Compliance of Iran’s Criminal Policy with the Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on Designated Non Financial Businesses and Professions, Superviser: Bagher Shamloo, Shahid Beheshti University, Faculty of Law
 • Pathberiya, Samarsinghe & Samarasinghe Pathberiya, Theja Dedu. (2023).” An Index to Evaluate Risk of Money Laundering in Designated Non-Financial Institutions”, Challenges Faced by Emerging Market Economies and a Case Study for Sri Lanka
 • Republic of the Philippines Anti-Money Laundering Council, 2021 Risk Review of AMLC-Registered DNFBPs and on overview of the Risk-Based Supervisory Frame work, Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), pp.1-31
 • Alexandra Bieler. (2022). “Peeking into the House of Cards: Money Laundering, Luxury Real Estate, and the Necessity of Data Verification for the Corporate Transparency Act’s Beneficial Ownership Registry”, 27 Fordham J. Corp. & Fin. L. 193, pp.193-258
 • Shamloo, Baqir & Khalili Paji, Aref. (2020). Legal-Economic Challenges of Virtual Currencies on Political Systems in the Light of Alternative Theory, Political and International Approaches, Volume 12, Number1, pp.125-152.
 • Stevens, Robert. (2020). “Criminals Could use “Exclusive mining” to pass off their money laundering as Bitcoin mining income”, Researchers Find New Way for Criminals to Launder Money Using Bitcoin,https://decrypt.co/41024/researchers-find-new-way-for-criminals-to-launder-money-using-bitcoin
 • Takats, E. (2011). A Theory of "Crying Wolf" : The Economics of Money Laundering Enforcement. Journal of Law, Economics & Organization, 27(1), 32-78.
 • Tom Hajda, Esq, (2022). “Qualifying your borrower: What Lenders Need to Know About Anti-Money Laundering Compliance”, American Association of Private Lenders, geracilawfirm.com
 • pymnts.com
 • riskscreen.com /kyc360/article/precious-metals-the-gold-standard-in-money-laundering/

 

 

 

 

 

CAPTCHA Image