نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

3 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‎المللی که امروزه رواج گسترده‎ای میان بازرگانان در عرصه تجارت بین‎الملل یافته است، همواره به عنوان وسیله‎ای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بین‎الملل، علی‎رغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین‎المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاه‎های پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می‎دهد. حقوق‎دانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاه‎های متفاوتی ارائه کرده‎اند که برخی با توجه به تفاوت‎های موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین‌المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاه‎ها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده‌اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  REFRENCES

  • Andrews, N.(2015).Contract Law, 2nd edition, Cambridge University Press.
  • Bana Niasari, M. (1395). Law of Letters of Credit (Commercial & Standby), Shahr Danesh publications. (in Persian).
  • Biswas, C. (2011). Letters of Credit: A Theory on the Legal Basis of the Payment Obligation of Issuing Bank, University of Leicester.
  • Boardman, M. (2011).A Critical and Comparative Analysis of the Doctrine of Consideration in the Anglo-Canadian Common Law, The University of Kent.
  • Burnett, R & Bath, V. (2009). Law of International Business, New South Wales, Federation Press.
  • Campbell, D.(2010). Remedies for International Sellers of Goods, Second Edition, Volume 1, Juris Publishing.
  • Carr, I & Stone, P. (2013). International Trade Law, London: Routledge.
  • Chmielewska, M.(2005). Documentary Letter of Credit: A Pivotal Case for the Inefficiency of the Law of Contract, Revue Générale de Droit, Vol 35, pp. 487-532.
  • Cranston, R. (2018). Principles of Banking Law, Oxford University Press.
  • Davies, M & Snyder, D. (2014). International Transactions in Goods: Global Sales in Comparative Context, Oxford University Press.
  • Delaney, P & Whittington, R. (2011). Wiley CPA Examination Review, Outlines and Study Guides, John Wiley & Sons.
  • Ellinger, P.(1970). Documentary letters of credit: a comparative study, University of Singapore Press.
  • Fernandis, E.(2006). Illustrated Dictionary of Commerce, Wisconsin: Lotus Press.
  • Fredrick, A. (2005). Banking Finance & Accounting, Lotus Press.
  • Gao, X & Buckley, R.(2003). The Unique Jurisprudence of Letters of Credit: Its Origin and Sources, San Diego International Law Journal, Vol 4, pp. 91-125.
  • Gillies, P & Moens, G. (1998). International Trade and Business Law & policy, London: Gavendish Publishing.
  • Hao, Y. (2013) .Risk Analysis of Letter of Credit, International Journal of Business and Social Science, vol 4, pp 199-209.
  • Hogg, M.(2011). Promises and Contract Law: Comparative Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Hugo, C.(1996). The Law Relating to Documentary Credits from a South African Perspective with Special Reference to the Legal Position of the Issuing and Confirming Banks, PhD Dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch.
  • Joneydi, L. (1394). Comparision of Letters of Credit & Commercial Instruments, Banking Law Journal, Vol. 5, 13-46. (in Persian)
  • Katouzian, N. (1387). Unilateral act, Sahami Enteshar Co. (in Persian)
  • Katouzian, N. (1391). General Rules of Contracts. Vol 1. Sahami Enteshar Co. (in Persian)
  • King, R. (2004). Gutteridge and Megrah's Law of Bankers' Commercial Credits, London: Routledge.
  • Klotz, J.(2008). Power Tools for Negotiating International Business Deals, Wolters Kluwer Law & Business.
  • Kouladis, N.(2006). Principles of Law Relating to International Trade, Springer Science & Business Media.
  • Kuchhal, (2014). Business Legislation for Management, 4th Edition, Vikas Publishing House.
  • Mafi, H & Abdolsamady, R. (1394). A Comparative Review of Separation Description in Commercial Documents with Independent Principle in the Letters of Credit. Iraninan Jouornal of Trade Studies (IJTS(. Vol 77. 115-145. (in Persian)
  • Mann, R & Warren, E. (2017). Comprehensive Commercial Law: Statutory Supplement, The Hague: Wolters Kluwer Law & Business.
  • Mead, A. (1992).Documentary Letters of Credit«, Columbia Law Review, Vol 22, 297–331.
  • Merkin, R. (2013). Privity of Contract: The Impact of the Contracts (Right of Third Parties), Taylor & Francis.
  • Mojtahed Soleimani, A. & Mousavi, S. (1397).Examining the Effect of Will on the Development of Unilateral Act. Islamic Law Research Journal. Vol 47. 257-278. (in Persian)
  • Monteiro, F.(2009). Documentary Credits: The Autonomy Principle and the Fraud Exception, Auckland University Law Review, Vol 23, pp. 144-170.
  • O'Sullivan, J & Hilliard, J.(2012). The Law of Contract, Oxford: OUP.
  • Rogers, S. (1990). The Myth of Negotiability, Boston College Law Review, Vol 3,265-292.
  • Swain, W. (2015). The Law of Contract, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Wishart, M. (2018). Contract Law, Oxford: Oxford University Press.
  • Worthington, S. (2003). Commercial Law and Commercial Practice, London: Hart Publishing.
CAPTCHA Image